Gezond en veilig in een sociale gemeente

Ook hierbij is samenwerking een belangrijke sleutel, naast het wegnemen van factoren die deze doelstelling belemmeren. De doelstelling kent verschillende aspecten, deels in onderlinge samenhang maar ook in samenhang met de andere opgaven.

 • Een van de belangrijkste prioriteiten is de armoedebestrijding. Armoede is een belemmering voor de realisatie van de andere doelen zoals gezondheid en meedoen in de samenleving. Naast de inhoudelijke aanpak van armoede streven wij naar de vroegtijdige signalering van armoede door scholen, zorgverleners en andere maatschappelijke organisaties.
 • Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en nodig om in de eigen wijk te kunnen blijven wonen. Het ontlast de druk op de zorginstellingen. Naast voorlichting zijn ook faciliteiten nodig. Zo is bijvoorbeeld fietsen gezond. Wij willen het fietsen bevorderen door de aanleg van fietspaden en het beschikbaar stellen van voorzieningen als bewaakte stallingen.
 • Ook veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijk in deze opgave. Daarom zullen wij samen met de inwoners o.a. aandacht besteden aan toezicht en aan de verkeersveiligheid, met name bij scholen. Maar bijvoorbeeld ook de bewaakte fietsenstallingen, reeds genoemd in het vorige punt, dragen bij aan het veiligheidsgevoel.

Trends en analyses

Onafhankelijke analyses duiden erop dat te veel inwoners niet kunnen meedoen in de maatschappij, hun talenten onvoldoende benutten en onveilig opgroeien doordat:

 • zij fysieke en geestelijke beperkingen hebben, beperkingen die vaak veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl en de snelheid waarop de wereld om ons heen verandert; de kloof tussen laagopgeleide en hoogopgeleide inwoners groeit hierdoor
 • het effect van armoede op de kwaliteit van leven
 • geestelijke beperkingen om te participeren in de samenleving, die in toenemende mate ook worden veroorzaakt door de snelheid waarop de wereld om ons heen veranderd
 • de vergrijzing en de ontgroening de bovenstaande urgenties vergroten. Van de 50 grootste Nederlandse gemeenten heeft Sittard-Geleen procentueel de op één na meeste ouderen en de op één na minste jongeren

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • de noodzakelijke samenhangende aanpak van ‘kunnen, willen en omstandigheden’, met als meest bepalende onderwerpen:
  • gezonde leefstijl, weerbaarheid en trots van jongeren
  • maatwerk in de keten opvoeding-onderwijs-werk
  • een (sociale, fysieke, psychische en economische) omgeving die gezond en veilig is en een gezonde leefstijl stimuleert
  • een gezondheidsmentaliteit en -cultuur die het gemakkelijk, aantrekkelijk en “populair” is
 • objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners in dorpen en wijken

Downloads

menu
close