Een gemeentebestuur met en voor de inwoners.

Besturen met, voor en door de inwoners is een speerpunt, de gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Wij zijn niet in staat om alles zelf op te lossen. En de inwoner neemt steeds meer zelf het initiatief, wil gehoord worden, wil meedoen. Beginspraak en meedoen zijn dus belangrijk vanuit deze verschillende motieven.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een leidende rol in de beleidsbepaling en vraagt van het college voorstellen die tot stand zijn gekomen met de (vroegtijdige) inbreng van de inwoners. Meepraten en meedenken moeten vanzelfsprekend zijn in de beleidsvorming. De raad wordt betrokken in dat proces. De gemeenteraad zelf zal echter ook die inspraak bevorderen en de inwoners en organisaties actief uitnodigen om het gesprek met de raad aan te gaan. De nieuwe vergaderstijl van de raad met de Ronde-bijeenkomsten en Het Plein (waar openbare presentaties worden gegeven over ontwikkelingen, initiatieven en voorstellen door raadsleden, college, ambtenaren en inwoners en organisaties) faciliteren dat. De gemeenteraad moet in de positie worden gebracht haar kaderstellende en controlerend taak goed te kunnen vervullen. Duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen daarbij.

Bestuur

De samenstelling van de coalitiepartners maakt het duidelijk, er is een brede consensus om het anders te gaan doen. Anders te besturen, met meer aandacht voor de inbreng van de inwoners en betrokken partners. Anders ook, door onze visie duidelijk herkenbaar in gedrag te laten blijken. De complexe uitdagingen in onze gemeente en de keuzes die moeten worden gemaakt vragen om een breed draagvlak. Maar niet alleen dat is een reden om de gemeenschap te betrekken bij onze beleidsvorming en de uitvoering daarvan. De expertise in de gemeente op de verschillende terreinen is groot. Bij het bedrijfsleven en bij de professionele organisaties. En zeker ook bij de inwoners, die ervaringsdeskundig zijn op tal van vraagstukken waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Onze inwoners willen steeds vaker zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie, zowel in zorgtaken als in hun directe leefomgeving. Wij zullen dan ook voortbouwen op het programma “burgerparticipatie en wijkgericht werken”. De rol van de gemeente verandert daardoor meer en meer in die van een gelijkwaardige partner met een faciliterende en ondersteunende rol, waar nodig met kaderstelling en budgetten. Doelstellingen worden in samenspraak met de samenleving geformuleerd. Soms voert de gemeente de taken zelf uit, veel vaker zal dat samen met de andere partijen gebeuren en faciliteert de gemeente. Dit alles vraagt om een open en collegiale bestuursstijl. Tijdens het informatieproces is door de informateur, op basis van de gesprekken met alle partijen, een contourennotitie opgesteld waarin een aantal uitgangspunten is opgenomen voor deze nieuwe bestuursstijl. Deze notitie is uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de bestuursstijl.

Downloads

menu
close